Monday, September 14, 2015

Baryo, Banwa, at ang “Ikatlong Espasyo” sa Tunggalian ng Tradisyonal at Moderno sa mga Sugilanon ni Norman DarapBaryo, Banwa, at ang “Ikatlong Espasyo” sa Tunggalian ng Tradisyonal at Moderno sa mga Sugilanon ni Norman Darap

John E. Barrios


Si Norman Darap ay isinilang sa siyudad ng Maynila ngunit lumaki sa baryo ng Cadabdab sa Tubungan, Iloilo. Siya ay nag-aral sa lungsod ng Iloilo.  Mahalaga itong banggitin dahil halos ito ang makikitang tunggalian sa kanyang mga sugilanon—ang tunggalian ng baryo at banwa—sa kanyang aklat na Pagpauli sa Tamarora (Kasingkasing Press, 2015) na binubuo ng limang sugilanon.

Sa mga sugilanon ni Darap, ang baryo ay hindi isang saradong espasyo. Palagi itong pinapasok, kung hindi man pinakikialaman, ng banwa at ang kakuntsaba nitong siyudad. Sa tagadalang sugilanon ng koleksiyon na “Pagpauli sa Tamarora,” ang baryo ng Tamarora ay nanatili na lamang sa imahinasyon ng pangunahing tauhang si Auring. Si Auring ay kinuha ng kanyang anak na babae sa baryo at inilipat sa banwa dahil hindi na siya kayang pagalingin ng manugbulong ng baryo, kasama na roon ang kanyang babaylang anak na si Dado, na iniwan ang pagiging inhenyero at sinundan ang yapak ng amang isa ring babaylan. Naniniwala ang kanyang anak na babae na doktor lamang ang makakabuhay sa kanya. Isang medtech sa isang ospital na malapit sa banwa ng Miag-ao ang kanyang anak. Subalit kahit na “nadagdagan” ang kanyang taon ng pananatili sa mundo, ang kagustuhan ni Auring na bumalik sa baryo ay hindi mawala-wala. Sa bandang huli, nakamit niya rin ito ngunit bilang halusinasyon na lamang—ang sinasabing mili-segundong pagkakataon na matupad ang lahat ng ninanais ng isang tao bago siya tuluyang malagutan ng hininga.

Maituturing namang isang penetrasyon ng siyudad, ang mas maunlad na kakambal-espasyo ng banwa, ang pagbabalik ni Budak sa Tubungan, Iloilo mula sa siyudad ng Cebu. Ang edukasyon at modernisasyon ng siyudad ang naghubog kay Budak para tumbahin ang tradisyonal na pnaniniwala ng kanyang mga magulang.

“Indi, ‘Nay, a! Buot ko silingon, gusto ko lang kon nga dal-on naton sa doktor si Nong Bugol. Didto mahatagan sya sang eksakto nga bulong...

‘Nay, basi nagsala kamo. Wala ako nagapati nga natabuan si Manong. Kon mariit ang sapa, kon nakapanghalit gid man sya sa mga tamawo, tani dugay na sya nag-ayo sa pila ka beses niyo nga pagpaubra sa babaylan,” aha ni Budak. (26)

Subalit ang syudad ay hindi isang kaaya-ayang espasyo para sa nanay ni Budak. Tulad ng baryo, ito ay napasok na rin ng “syudad” ng Tamawo. Sa pananaw ng kanyang ina, ang ginawa ng mga tamawo sa “nababaliw” na kapatid ni Budak ay ginawa rin nila kay Budak.

“Ay, yawa! Ngaa mas nakabalo ka pa sa amon haw?... Sang nagkadto ka sa Cebu, wala ka natabuan didto? Mas mariit didto. Sa lima ka tuig, ginkuha ka man sang mga tamawo sa amon kay sa pagbalik mo diri, may lain ka na nga dala!” Singgit sang iya iloy samtang gapalamula ang iya guya.

Hinali nga gin-uyatan sang Iloy ang tiyan ni Budak. “Ini, ano ining sulod sang tiyan mo? Ini timaaan nga natabuan ka man sa masiok nga syudad. Damo ka man sang nasalapay nga tamawo didto. Amo ‘na nga ang Amay sang bata mo, wala gid nagpakita kag indi namon makita. Wala ka gid naghalong sa syudad, Budak.” (26)

Pero sa bandang huli, matapos makunan si Budak dahil sa pagkakatulak sa kanya ng “baliw” na kapatid, nagdesisyon si Budak na bumalik sa Cebu at harapin ang mga “tamawo” sa syudad na yaon. Iniwan ni Budak ang Tubungan, isang baryo at espasyo na winasak ng syudad ng Cebu at ng hindi nakikitang “syudad ng Tamawo.” Ang kanyang pagbabalik sa Cebu, sa kabila ng dala-dalang kaalaman na ito ay “syudad rin ng Tamawo,” ay nagpapakita ng pagtatagumpay ng syudad kontra sa tradisyunalismo at paatras na buhay ng baryo.

Ang pagtatagumpay ng banwa kontra sa baryo ay karaniwang nakaangot sa mga institusyon tulad ng edukasyon, kalusugan, at sa teknolohiya. Tinumba ng medtech  na anak ni Auring sa sugilanong “Pagbalik sa Tamarora” ang kanyang pangarap na bumalik sa Tamarora sa pamamagitan ng opinyon ng doktor at gamot na kanyang iniinom, tinumba ang baryo Tubungan sa “Ulubrahon” ng moderno at modernisadong  deklarasyon ni Budak na produkto ng kanyang paninirahan sa syudad ng Cebu kontra sa babaylanismo, at sa sugilanong “Pinihakan,” ang konserbatibong pananaw ng baryo sa homosekswalidad ay kailangang talikdan at hanapin sa ibang modernisadong lugar. (Iyon nga lang ang pinapangarap puntahan na syudad sa Saudi Arabia ng pangunahing tauhang nars ay wala ring garantiyahang bukas sa homosekswalidad.)

Tanging ang sugilanong “Ngipon” ang nagbigay ng solusyon kung paano magtatagumpay ang baryo sa banwa. At ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan—ang pagtaga/pagmasaker sa mga tauhang impluwensyado ng banwa. Sa sugilanon, kailangang patayin ni Sidoy ang mga magulang ng kanyang nobya na si Arlene para mawala ang hadlang sa kanilang pag-iibigan. Ayaw ng mga magulang ni Arlene na ipakasal ang kanilang anak na maestra sa isang magsasaka lamang. Ngunit natuklasan rin ni Sidoy sa bandang huli na kahit si Arlene na umiibig pa rin sa kanya ay nalamon na ng banwa. Sa mga taon na kanyang inilagi sa banwa ng San Jose ay nalimutan na niya ang baryo at nahawa na rin siya sa gawain ng banwa. Inireto siya sa isang lalaking tagabanwa at ‘di kalaunan ay nabuntis. At para hindi tuluyang magtagumpay ang banwa, pinagtataga/minasaker din ni Sidoy si Arlene at ang kanyang tiyahin na kasama niyang naninirahan sa San Jose. Ginamit ni Sidoy ang itak/binangon bilang mapagpalayang teknolohiya ng karahasan.

Halos lahat ng mga tauhan na naipit sa tunggalian ng baryo at banwa ay humantong sa lungkot, kung hindi man pagtatanim ng galit sa kapwa tao at sa lipunan. Si Auring sa “Pagpauli sa Tamarora,” ay kailangan munang mamatay bago “makita” ang baryo ng Tamarora, si Budak sa “Ulubrahon” ay kailangang iwan ang baryo at ang mga magulang para muling harapin ang syudad, si Sidoy sa “Ngipon” ay kailangang pumatay at gamitin ang bundok—ang inakong espasyo ng mga rebelde— para mailigtas ang baryo sa impluwensiya ng banwa, at si Vincent sa “Pinihakan” ay kailangang iwan ang baryo kung saan nagdesisyong manatili ang minahal na lalaking si Louie. Tanging ang sugilanong “Olayra” ang nagtapos kung saan ang pangunahing tauhang si Olayra ay nagkaroon ng posibilidad ng kaligayahan.

Si Olayra sa sugilanong “Olayra” ay anak nina Minang at Akuy. Misteryoso ang pagkabuntis at iba ang kulay ng balat, buhok, at mata ng anak ni Minang kayat maaaring paniwalaan na may kinalaman ang mga tamawo sa kanyang panganganak. Nang magdalaga na si Olayra ay nagkaroon ito ng kasintahang tamawo na nangangalang Geraldo. Tutol ang mga magulang ni Olayra sa kanyang pakikipagrelasyon sa tamawo kayat ipinakasal siya sa isang binatang nangangalang Noli. Nagkaroon sila ng anak na si Natalia na kamukha ni Olayra at sa kasalukuyan ay siya namang nililigawan ng tamawo. Para mahinto ang pagkabaliw ng anak at tuluyang lubayan ito ng tamawong si Geraldo, sumama si Olayra sa dating nobyo at namuhay sa syudad ng mga tamawo.

Kung ang kaligayahan ay ang kawalan ng kalungkutan, masasabing hindi ito naranasan ng kahit isa man sa mga tauhan ni Darap maliban kay Olayra. Ngunit si Olayra ay hindi buo ang katauhang mortal. Ang pagkuha sa kanya ng tamawo ay nangangahulugan lamang ng pagbabalik sa kanyang pinanggalingan.

Ang mundo sa imahinasyon ni Darap ay espasyo ng kalungkutan na dulot ng pakikipagtunggali ng baryo sa bayan, ng bayan sa baryo. Ito ay sa dahilang, ayon kay Rolando Tolentino, ang tunggaliang ito ay nagdulot ng sitifikasyon ng modernidad. Subalit itong proyekto ng pagpasok ng “kaunlaran” sa baryo ay hindi naman talaga tumatalab dahil ang sentro (banwa/syudad) ay walang sapat na kapangyarihan para bantayan ang baryo.

[P]aratihang aproximasyon ng sentro ang ginagawa sa bayan (banwa), at paratihang aproximasyon ng bayan (banwa) ang ginagawa sa kanayunan (kabaryuhan) Ang dobleng aproximasyon sa bukid (baryo) ang siyang espasyo ng kawindangan ng nosyon ng kapangyarihan. Dahil wala ito sa mata o poder ng kapangyarihan, may sariling artikulasyon at interpretasyon ang bukid (baryo) sa bayan (banwa) at sa sentro. Kahit pa inaapi, maaari itong kumausap, namamaang-maangan o tumaliwas sa namamayanging kalakaran. (Tolentino 2007, 232)

Kaya nga’t maaaring pagtatagain/masakerin ni Sidoy ang mga alagad ng banwa at maibaling ang “krimen” sa mga rebeldeng nakatira sa bundok, pawalang-halaga ni Budak at anak ni Auring ang ulubrahon ng mga babaylan at itanghal ang kagalingan ng doktor, iwan ni Vincent ang Tubungan kung saan walang puwang ang "ikatlong kasarian," at itanghal ni Nanay Minang ang “ikatlong espasyo”—ang syudad ng mga tamawo dahil sa pagkabaliw at pagkabuntis ng mga anak sa "tamawo." At maiakdang ang tanging kaligayahang makakamtan lamang ay ang posibilidad ng syudad na ito.

Sa ganitong konstruksiyon ng sugilanon, tinumba ni Darap ang mundo ng totoo (real) at iniangat ang mundo ng di-totoo. Si Darap ay masasabi nang pumapasok sa pagsulat ng postmodernismo kung saan ang mga mundo at espasyo ay nagtatagpo at sa bandang huli ay naitatanghal ang hindi makatotohanang pananaw na lagpas sa abot ng pangangatwiran ng tao.


Sinangguni:

Tolentino, Rolando B. Sipat at Kultura: Tungo sa Mapagpalayang Pagbabasa, Pag-aaral at
     Pagtuturo ng Panitikan. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 2007.
No comments:

Post a Comment